ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11202018

Δευ, 19 Νοε 2018 10pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Η Ομάδα Νηπιαγωγών Χαλκίδας στη Ζάκυνθο

Η Ομάδα Νηπιαγωγών Χαλκίδας στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο βρέθηκαν εκπρόσωποι της Ομάδας Νηπι-
αγωγών Χαλκίδας την περ. Παρασκευή όπου πραγματο-
ποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τα σοβαρά ζητήματα
της Προσχολικής Εκπαίδευσης και συζητήθηκε η οργά-
νωση μιας νέας μορφής συνεργασίας για την ανάδειξη
των προβλημάτων του κλάδου.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε
η συνάντηση, που πραγ-
ματοποίησε η ομάδα Νη-
πιαγωγών «Δικαίωμα στην
Εκπαίδευση» στο Πνευμα-
τικό Κέντρο της Ζακύνθου.
Το θερμό κλίμα που υπήρ-
ξε, η ανταλλαγή απόψεων για τα σοβαρά ζητήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και η οργάνωση μιας νέας μορφής συνεργασίας για την
ανάδειξη των προβλημάτων
του κλάδου, υπήρξαν τα χα-
ρακτηριστικά που πλαισί-
ωσαν τη συνάντηση αυτή.
Ξεκάθαρο από όλες τις νη-
πιαγωγούς υπήρξε το σοβα-
ρό κτιριακό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν, το οποίο
συνδέεται άμεσα με την
υλοποίηση του αναλυτικού
προγράμματος. Επιπλέον η
θεσμοθέτηση του ωραρίου
και η αλλαγή της οργανι-
κότητας των νηπιαγωγείων
καθώς και η απουσία σχε-
διασμού για την Προσχο-
λική Εκπαίδευση, με από-

δειξη την παράλειψη των
θεμάτων της Προσχολικής
από το νομοσχέδιο, ενίσχυ-
σαν την πρόθεση των συ-
ναδέλφων για αγωνιστι-
κές διεκδικήσεις, με στόχο
το αυτονόητο δικαίωμα στη
Εκπαίδευση για όλα τα παι-
διά.

Η συλλογική δράση, η δυ-
ναμική και οργανωμένη
προσπάθεια μπορούν να
επιφέρουν αλλαγές για το
καλύτερο, για τον ευαίσθη-
το και απαξιωμένο κλάδο
της Προσχολικής.
Σε αυτή την περίοδο των
ραγδαίων αλλαγών επιμέ-
νουμε σε διαγραφή των δι-
αχωριστικών γραμμών στην
Εκπαίδευση που διαλύουν
τον ενιαίο χαρακτήρα της
και φέρνουν την Προσχο-
λική σε άθλια υποβάθμι-
ση. «Επιμένουμε σε μια νέα
προοπτική μέσα από οργα-
νωμένες συνεργασίες, συλ-
λογικές συμπεριφορές, προ-

τάσεις με επιστημονική
τεκμηρίωση, συνειδητούς
στόχους και προσανατολι-
σμούς. Η δύναμή μας, όλοι
εμείς, τα «θέλω», οι αξίες,
η επιστημοσύνη της κάθε
συναδέλφου. Η καταγρα-
φή σημαντικών προτάσεων
από αυτά που οι ίδιοι οι συ-
νάδελφοι κατέθεσαν, η προ-
ώθηση τους στην ΔΟΕ και
η διαμόρφωση ενός διεκδι-
κητικού πλαισίου, μπορούν
να αποτελέσουν την αρχή
μιας νέας δυναμικής διεκ-
δίκησης. Συνεργαζόμαστε
συνειδητά, συμμετέχουμε,
αναλαμβάνουμε οργανωμέ-
να συλλογική δράση, ανα-
τρέπουμε διεκδικούμε το
νηπιαγωγείο που αξίζει να
έχουμε οι νηπιαγωγοί και
τα παιδιά», υπογράμμισε για
την Ομάδα Νηπιαγωγών η
Βέτα Κορωναίου

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ