ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ04052020

Παρ, 03 Απρ 2020 7pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

ΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

Οι συνεχιζόμενες έρευνες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κάνουν λόγο για επιδείνωση της κατάστασης του Ασωπού ποταμού, για υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, οι οποίες αυξάνονται ραγδαία στα υπόγεια ύδατα της περιοχής, συγκαταλέγοντας στο κοκτέιλ επίπεδα χλωριόντων, νικελίου, χαλκού, μολύβδου και μαγγανίου πάνω από τις ανώτατες αποδεκτές τιμές. Η απουσία χαρτογράφησης της διέλευσης του αγωγού εμποδίζουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την ακριβή προέλευση της ρύπανσης. Με τις εκβολές του ποταμού να αγγίζουν τον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, το θέμα επηρεάζει την υγεία μιας μεγάλης πε ριοχής, που σαφώς κρούει το καμπανάκι του κινδύνου.

 

Έρευνα ΕΜΠ


Το ΕΜΠ προχώρησε σε δειγματοληψίες που  πραγματοποιήθηκαν μετα-
ξύ του Ιουλίου 2012 και του
Ιανουαρίου 2014. Οι πολύ
υψηλές συγκεντρώσεις εξα-
σθενούς χρωμίου, οι οποίες
βρέθηκαν στο νερό αγωγού
που εκβάλλει στον Ασωπό,
σύμφωνα με τους συντάκτες
της έκθεσης του ΕΜΠ, μαρ-
τυρούν την είσοδο ρυπασμέ-
νου νερού στον αγωγό, σε
ένα ή περισσότερα σημεία,
ανάντη της εκβολής του στον
ποταμό, γεγονός που επίσης
ενισχύεται από τις υψηλές
συγκεντρώσεις χλωριόντων
και νικελίου, οι οποίες υπερ-
βαίνουν τις ανώτερες απο-
δεκτές τιμές για το υπόγειο
νερό. Η Περιφερειακή Ενό-
τητα Βοιωτίας, με επιστολή
της προς το ΥΠΕΚΑ ζήτησε
τη συνδρομή του υπουργεί-
ου για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, ειδικά για την
ταυτοποίηση των ρυπαντών.
Το υπουργείο έχει εξαγγείλει
σειρά μέτρων για την εξυγί-
ανση του Ασωπού ποταμού
από τα οποία κάποια μόνο
έχουν υλοποιηθεί.

Η Μπρόκοβιτς το 2009


Το 2009 στο θέμα ανακατεύ-
τηκε και η Αμερικανίδα Έριν
Μπρόκοβιτς, η οποία πρω-
ταγωνίστησε στην αποκάλυ-
ψη σκανδάλου με τη ρύπαν-
ση του υδροφόρου ορίζοντα
της περιοχής Χίνκλεϊ της Κα-
λιφόρνιας με εξασθενές χρώ-
μιο, εξαιτίας της ασύδοτης
λειτουργίας βιομηχανιών. Η
περίπτωση της έγινε ταινία
με την Τζούλια Ρόμπετρς. Σύφωνα με τις έρευνες του ΕΜΠ δεν έφταναν οι
υψηλές συγκεντρώσεις εξα-
σθενούς χρωμίου, οι οποίες
στα υπόγεια ύδατα της πε-

ριοχής φθάνουν ακόμη και
τις 10.100 μg/L. αλλά είναι
και αδύνατον να προσδιορι-
στεί η πηγή του κακού, κα-
θώς οι αγωγοί της περιοχής
είναι ακόμη αχαρτογράφητοι.
Ομάδα ερευνητών του ΕΜΠ, σύμφωνα με δημοσίευμα το tovima.gr με υπεύθυνους καθηγητές τους κ.κ. Δημήτρη Δερματά και Δανιήλ Μαμάη, εντόπισε με τη βοήθεια του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και έπειτα από επανειλημμένες δειγματοληψίες, υψηλές συγκεντρώσεις του μετάλλου.Ανώτατο όριο για
το καρκινογόνο εξασθενές
χρώμιο στο πόσιμο νερό δεν
υπάρχει. Με υπουργική από-
φαση είχε θεσπιστεί το 2010
όριο 30 μg/L για τη μέση ετή-
σια συγκέντρωση εξασθε-
νούς χρωμίου στα υγρά από-
βλητα και 3 μg/L για τα νερά
του Ασωπού. Ωστόσο έχει
εκδοθεί απόφαση από το Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Χαλ-
κίδας, στο πλαίσιο προσωρι-
νής δικαστικής προστασίας,
η οποία καθορίζει όριο 2 μg/L
για την περιεκτικότητα εξα-
σθενούς χρωμίου στο πόσιμο
νερό της περιοχής Μεσσαπί-
ων στην Εύβοια.

Κίνηση από ΥΠΕΚΑ
Από την πλευρά τους, στε-
λέχη του ΥΠΕΚΑ αναγνω-
ρίζουν ότι το θέμα στς λε-
κάνη του Ασωπού αποτελεί
το σημαντικότερο περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα στη χώρα.
Για αυτόν τον λόγο, όπως
αναφέρουν, είναι συνεχής η
παρουσία των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος στη Βοιωτία.
Παράλληλα, όπως υποστη-
ρίζουν, προωθείται η δημι-
ουργία γραφείου επιθεωρη-
τών στα Οινόφυτα, το οποίο
όμως «έχει καθυστερήσει


λόγω της αναδιοργάνωσης
των δημοσίων υπηρεσιών
από το υπουργείο Εσωτερι-
κών». Μέσα στον ερχόμενο
μήνα ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Περιβάλλοντος κ. Νί-
κος Ταγαράς θα παρουσιάσει
μια ολοκληρωμένη λύση για
τον Ασωπό, η οποία θα πε-
ριλαμβάνει δράσεις για την
αποκατάσταση του υδροφο-
ρέα, την ύδρευση και τη δι-
αχείριση των υγρών αποβλή-
των με προϋπολογισμό 37,6
εκατ. ευρώ. Το σχέδιο μετα-
ξύ των άλλων προβλέπει με-
τάγγιση σε πολύ μεγάλες πο-
σότητες ακατέργαστου αλλά
καθαρού νερού από την Υλί-
κη και τον Μόρνο στην κοι-
λάδα του Ασωπού. Μετάγ-
γιση νερού, η οποία θα γίνει
με τη μέθοδο της πλημμύρας
σε συνολική έκταση 20.000
στρεμμάτων, με σκοπό τον
εμπλουτισμό του υπόγειου
υδροφορέα και τη σταδιακή
περιβαλλοντική ανάκτησή
του. Παράλληλα προβλέπε-
ται δημιουργία νέου διυλι-
στηρίου νερού στην περιο-
χή του Ασωπού, το οποίο θα
εξυπηρετεί τόσο τους οικι-
σμούς όσο και τη βιομηχα-
νική περιοχή. Επίσης θα γί-
νεται και μεταφορά λυμάτων
από τις βιομηχανίες τροφί-
μων της Βοιωτίας στον βιο-
λογικό καθαρισμό της Μετα-
μόρφωσης Αττικής. Πάντως,
λένε οι αρμόδιοι, παράλλη-
λα με την προώθηση των
σχετικών έργων, το σχέδιο
προβλέπει επίσης τη δημι-
ουργία εκτεταμένου, αξιόπι-
στου και μακροπρόθεσμου
μηχανισμού παρακολούθη-
σης της ποιότητας των υπό-
γειων υδάτων της περιοχής.
Επίσης, αναμένεται να εξει-
δικευτεί ποια χαρακτηριστι-
κά θα έχει ο περιβαλλοντικός
έλεγχος και πώς θα διασφα-
λιστεί μόνιμη παρουσία ελε-
γκτικού μηχανισμού στην πε-
ριοχή.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ