ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11202018

Δευ, 19 Νοε 2018 10pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΑΡΚΟ - Διεθνές ενδιαφέρον σε θολό οικονομικό τοπίο

ΛΑΡΚΟ - Διεθνές ενδιαφέρον σε θολό οικονομικό τοπίο

Μιλώντας σε εκδήλωση στο 26ο «Money Show», στη Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, ανακοίνωσε ότι για τη ΛΑΡΚΟ έχει εκδηλωθεί πρόταση από «πάρα πολύ σοβαρή διεθνή εταιρία», που ενδιαφέρεται «όχι για την αγορά της εταιρίας αλλά θέλει να βγάλει κέρδη». Σε αντίθεση ανέφερε, με άλλες εταιρίες, που επίσης ενδιαφέρονται «αλλά θέλουν κομμάτια της ΛΑΡΚΟ». Η Ελλάδα δεν θέλει να πουλήσει σε όποια τιμή για να απαλλαγεί, τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θέλει τη ΛΑΡΚΟ δημόσια, ενιαία και απαλλαγμένη από προβλήματα.

Στο 26ο «Money Show»
Την εκτίμηση ότι η δια-
πραγμάτευση με τους εταί-
ρους βρίσκεται «σε καλό
δρόμο» προς την κατεύ-
θυνση επίτευξης συμφωνί-
ας, εξέφρασε ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Μάρδας, μιλώ-
ντας σε εκδήλωση στο 26ο
«Money Show», στη Θεσ-
σαλονίκη. «Εμείς θεωρού-
με ότι η διαπραγμάτευση
είναι σε ένα καλό δρόμο
και θα τελειώσουμε» εκτί-
μησε ο κ. Μάρδας, σημει-
ώνοντας ότι τα δύο σημεία
στα οποία έχουν προκύψει
διαφωνίες στη διαπραγμά-
τευση είναι τα εργασιακά
και το συνταξιοδοτικό. και το συνταξιοδοτικό.
Επεσήμανε ότι για τα ερ-
γασιακά, από ελληνικής
πλευράς έχει προταθεί να
γίνουν σεβαστές οι γνώ-
μες διεθνών οργανισμών,
όπως η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας και στο πλαίσιο
αυτό να γίνει η συζήτηση,
ενώ για το συνταξιοδοτι-
κό πρόσθεσε: «Όλοι κατα-
λαβαίνετε ότι σε δύο μήνες
δε μπορεί να λυθεί αυτό το
θέμα. Όλοι θέλουμε να γί-
νει μια σοβαρή δουλειά,
ούτως ώστε το συνταξιο-
δοτικό σύστημα να είναι βι-
ώσιμο για να μπορέσει να
περπατήσει. Αυτά μπορούν να συζητηθούν από τον
Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμ- βριο και να βγάλουμε χαρ-
τιά. Για όλα τα υπόλοιπα,
μπορώ να σας πω, ότι έχει
βρεθεί κοινή γλώσσα. Ως εκ
τούτου, έχοντας υπόψη, ότι
είμαστε σύμφωνοι σε ένα
σύνολο, αν θέλετε, της τά-
ξης του 85-90%, δεν μπορώ
να φανταστώ, πώς είναι δυ-
νατόν, το 10% να αναστεί-
λει μια οποιαδήποτε συμ-
φωνία, η οποία ετοιμάζεται
εδώ και πάρα πολύ καιρό με
πάρα πολύ δουλειά» σημεί-
ωσε ο κ. Μάρδας.
ΛΑΡΚΟ
Πρόσθεσε ότι για τη ΛΑΡ-
ΚΟ έχει εκδηλωθεί πρότα-
ση από «πάρα πολύ σοβαρή
διεθνή εταιρία», που ενδι-
αφέρεται «όχι για την αγο-
ρά της εταιρίας, αλλά θέ-
λει να βγάλει κέρδη», σε
αντίθεση, με άλλες εταιρί-
ες, που επίσης ενδιαφέρο-
νται «αλλά θέλουν κομμά-
τια της ΛΑΡΚΟ». «Εμείς δε
θέλουμε να πουλήσουμε σε
όποια τιμή για να απαλλα-
γούμε» τόνισε ο κ. Μάρδας
και πρόσθεσε : «Εμείς θέ-
λουμε τη ΛΑΡΚΟ δημόσια
και ενιαία και να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα έχει».
Επεσήμανε, ακόμη, ότι ως
τα τέλη Δεκεμβρίου έχε εφαρμοστεί ο νέος μηχανι-
σμός διακίνησης των καυ-
σίμων, ενώ θα προωθηθεί
η αλλαγή μοντέλου κατα-
βολής των συντάξεων του
δημοσίου, αρχικά, ώστε να
υπολογίζεται και να κατα-
βάλλεται στους δικαιού-
χους από τον πρώτο μήνα.
Υπογράμμισε, ως σημαντι-
κά έργα, τα οποία επίσης
προωθούνται, την εφαρ-
μογή διεθνών λογιστικών
προτύπων για το δημόσιο
τομέα (γενική κυβέρνηση),
ώστε να γίνεται απλού-
στερος και ακριβέστερος
ο έλεγχος των πληρωμών,
καθώς και την αναμόρφω-
ση του δημοσίου λογιστι-
κού. Επίσης έχει προταθεί
στο υπουργείο Υγείας μια
ολοκληρωμένη μέθοδος
αλλαγής των διαδικασι-
ών προμηθειών στη δημό-
σια υγεία, ώστε να αποφεύ-
γονται υπερκοστολογήσεις
υλικών, σε αγορές χονδρι-
κής πώλησης, στα νοσοκο-
μεία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ