ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11202018

Δευ, 19 Νοε 2018 10pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Προσλήψεις στην Εύβοια

Προσλήψεις στην Εύβοια

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 21 ατόμων στο Δήμο Χαλκίδας καθώς και 119 συμβασιούχων σε ολό-
κληρο το Νομό Εύβοιας.

Δόθηκε έγκριση για την κά-
λυψη 4.619 εποχικών θέσε-
ων σε δήμους και Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δη-
μόσιου Δικαίου των δήμων
της χώρας, από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότη-
σης. Επίσης, την πρόσληψη
3.514 συμβασιούχων στους
δήμους όλης της χώρας ενέ-
κρινε με απόφασή του ο
υπουργός Εσωτερικών Νί-
κος Βούτσης. Στην κάλυ-
ψη των εποχικών θέσεων
περιλαμβάνεται και ο Δή-
μος Χαλκιδέων με 21 θέσεις
στο ΝΠΔΔ του Δήμου Χαλ-
κιδέων. Πρόκειται για συμ- βάσεις από 8 έως 11 μήνες
σε υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν είτε έναντι αντίτιμου
από τους ωφελούμενους
είτε σε υπηρεσίες ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα. Οι ει-
δικότητες που θα ζητηθούν
είναι οδηγοί, χειριστές μη-
χανημάτων, τεχνίτες, καθα-
ρίστριες, γυμναστές, καλ-
λιτεχνικό πρόσωπο κ.α. Η
πρόσληψη του ανωτέρω
προσωπικού θα γίνει σύμ-
φωνα με τις ανάλογες δι-
ατάξεις κατά περίπτωση.
Ανάμεσα στα δικαιολογητι-
κά που θα πρέπει να κατα-
θέσουν οι υποψήφιοι για τις
εποχικές θέσεις περιλαμβά- νονται τα εξής: αίτηση, πι-
στοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, αντίγραφα
τίτλου σπουδών και φωτο-
τυπία των δύο όψεων της
αστυνομικής ταυτότητας.
Στο θέμα των συμβασιού-
χων στους δήμους, ανάμε-
σα σε αυτούς συγκαταλέγο-
νται και οι δήμοι Καρύστου,
Κύμης-Αλιβερίου και Χαλ-
κιδέων. Η πρόσληψη αφορά συμβάσεις προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
σε υπηρεσίες ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα για χρονικό
διάστημα έως οκτώ μήνες.
Όσον αφορά τις θέσεις στο
Δήμο Καρύστου είναι 11,
στο Δήμο Κύμης - Αλιβερί-
ου 21 και στο Δήμο Χαλκι-
δέων 87.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ