ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρ10192018

Πεμ, 18 Οκτ 2018 7pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ - Μια «Τράπεζα» κατά της κρίσης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ - Μια «Τράπεζα» κατά της κρίσης

Ένα δίκτυο στο πλευρό των δοκιμαζόμενων

Η Τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών με μονάδα συναλλαγής το χρόνο και όχι τα χρήματα που εφαρμόζεται εδώ και 20 μήνες και στη Χαλκίδα. Έχει σκοπό τη στήριξη ευπαθών ομάδων ανθρώπων που έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση. Η εναλλακτική αυτή «Τράπεζα» σήμερα έχει 507 χρήστες στην Εύβοια, όπως δείχνει ο πρόσφατος απολογισμός του δικτύου όσον αφορά την εφαρμογή του.

Η Τράπεζα στη Χαλκίδα
Η Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας λειτουργεί από την 1 Νοεμβρίου 2013. Μέχρι σήμερα αριθμεί 507 χρήστες, 383 από τους οποίους είναι ωφελούμενοι του προγράμματος “Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων-Συνέργεια”. Οι συναλλαγές των χρηστών συνολικά ανέρχονται στις 2771. Στις συναλλαγές συγκαταλέγονται
ενδεικτικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα), μαθήματα αγγλικών, φιλολογικά και μαθήματα δημοτικού.

Ακόμα, στην Τράπεζα
Χρόνου λειτουργεί Δανει-
στική και Ανταλλακτική Βι-
βλιοθήκη. Έχει δημιουργη-
θεί εργαστήρι ζωγραφικής
ενηλίκων, εργαστήρι δημι-
ουργικής απασχόλησης για
παιδιά, εργαστήρι δημιουρ-
γικής απασχόλησης ενη-
λίκων και εργαστήρι ζω-
γραφικής για παιδιά. Τα
μαθήματα πραγματοποιού-
νται στα γραφεία της Τρά-
πεζας Χρόνου σε ειδικά δι-
αμορφωμένους χώρους.
Επίσης έχει δημιουργηθεί
ένα δίκτυο εθελοντών όπου
προσφέρονται νομικές, λο-
γιστικές και ψυχολογικές
υπηρεσίες από ειδικούς.
Ακόμα, οι εθελοντές πάντα
συμμετέχουν και βοηθούν
στις δράσεις της Τράπεζας.
Έχουν πραγματοποιήσει
ανταλλακτικά και χαριστι-
κά παζάρια ρούχων, παιχνι-
διών και σχολικών ειδών,
παζάρι με πασχαλινά είδη,
συναυλίες και θεατρικές
παραστάσεις, με σκοπό την
ενημέρωση της δράσης των
κοινωνικών δομών και την
ενίσχυσή τους με τρόφι-
μα, φάρμακα και είδη πρώ-
της ανάγκης, ώστε να κα-
λύπτονται οι ανάγκες των
ωφελούμενων. Η κοινωνική
λειτουργός της Τράπεζας
Χρόνου παρέχει υπηρεσί-
ες ψυχοκοινωνικής ενδυνά-
μωσης των ωφελουμένων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνεδρίες ατομικές, ζεύγους, οικογεν ειακές και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε πάνω από 100 ωφελούμενους.
Σωματεία
Σημαντική είναι η προσφο-
ρά των τοπικών Σωματείων
εργαζομένων και πολλών
επιχειρήσεων με τις χορη-
γείες τους σε διάφορα είδη
πρώτης ανάγκης για τους
ωφελούμενους. Υπάρχει συ-
νεχής και άρτια συνεργασία
με φορείς και συλλόγους
της πόλης, όπως το Χαμό-
γελο του Παιδιού, η Μη-
τρόπολη Χαλκίδας και Ψα-
χνών, ο Ερυθρός Σταυρός,
το Πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι, οι Υπηρεσίες Επιμε-
λητών Ανηλίκων, το Κέντρο
Πρόληψης Ναρκωτικών νο-
μού Εύβοιας, το Κέντρο
Συμβουλευτικής Υποστή-
ριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας Δήμου Χαλκιδέων κ.α.
Σημαντικός επίσης είναι ο
ρόλος των πολιτών, οι
οποίοι αγκάλιασαν από την
πρώτη στιγμή το έργο και
τις προσπάθειές του ώστε
η κοινότητα της Τράπεζας
Χρόνου να μεγαλώνει και
να προσφέρει όλο και πε-
ρισσότερο. Πρόκειται για
σύμπραξη του Δήμου Χαλ-
κιδέων, του Εργατικού Κέ-
ντρου Εύβοιας, την εται-
ρεία Νόσου Alzheimer, την
Πανευβοϊκή Φιλόπτωχο
Αδελφότητα και τον Σύλ-
λογο Πολυτέκνων Χαλκί-
δας και Περιχώρων. Αποτε-
λεί δράση στο πλαίσιο του
προγράμματος “Κοινωνι-
κές δομές άμεσης Αντιμε-
τώπισης της Φτώχειας στο
Δήμο Χαλκιδέων- Συνέρ-
γεια” στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για

την προγραμματική περί-
οδο 2007- 2013 με τη συγ- χρηματοδότηση της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Δομές

Τι προσφέρουν οι Δομές:
Η Δομή Συσσιτίων: Προ-
σφέρει καθημερινά πλήρη
σίτιση σε 300 συμπολίτες.
Κοινωνικό Παντοπωλείο:
Προσφέρει βασικά είδη
πρώτης ανάγκης, δύο πε-
ρίπου φορές τον μήνα σε
210 οικογένειες. Ημερή-
σια Υποδοχή Αστέγων: Φι-
λοξενεί από το πρωί έως το
βράδυ αστέγους, προσφέ-
ροντάς τους τη δυνατό-
τητα ξεκούρασης και προ-
σωπικής φροντίδαςσε 122
ωφελούμενους. Η Τράπεζα
Χρόνου: Πρόκειται για δί-
κτυο ανταλλαγής υπηρε-
σιών και προϊόντων χωρίς
χρήματα ανάμεσα σε 507
μέλη. Για παράδειγμα ένας
φιλόλογος παραδίδει δω-
ρεάν μαθήματα και δέχεται
υπηρεσίες από έναν υδραυ-
λικό. Περισσότερες πλη-
ροφορίες: htt://sinergia.
ergkev.gr- 2221062965. Το
Γραφείο Διαμεσολάβησης:
Προσφέρει πληροφορί-
ες και συμβουλές σε άστε-
γους, άπορους, ανέργους
συμπολίτες και τους παρα-
πέμπει στις υπόλοιπες Δο-
μές του προγράμματος.

Πως λειτουργεί

Τα μέλη μιας τράπεζας χρό-

νου ανταλλάσουν υπηρεσί-
ες με μονάδα συναλλαγής
την ΩΡΑ. Όλες οι υπηρεσί-
ες έχουν ίση αξία, ανεξάρ-
τητα αν πρόκειται για πνευ-
ματικές ή χειρονακτικές
εργασίες, αν απαιτούν εξει-
δίκευση ή όχι. Η προσφορά
και η ζήτηση υπηρεσιών δεν
είναι διαπροσωπική. Δηλα-
δή, αν κάποιο μέλος προ-
σφέρει μια υπηρεσία σ’ ένα
άλλο μέλος, δε χρωστάει
κανένας σε κανέναν. Το μέ-
λος που πρόσφερε, θα δε-
χθεί με τη σειρά του υπη-
ρεσίες από ένα άλλο μέλος
του δικτύου. Παράδειγμα:
Μία ώρα μαθήματος γαλ-
λικών μπορεί να ανταλλα-
χθεί με μία ώρα επισκευής
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Αποφάσεις για τη λειτουρ-
γία μιας τράπεζας χρόνου
λαμβάνονται από τις συ-
νελεύσεις των μελών. Όλα
τα μέλη έχουν το δικαίω-
μα να συμμετέχουν ισότιμα
στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων. Η κάθε συνέλευση
έχει το δικαίωμα να αποφα-
σίζει τους τρόπους με τους
οποίους θα λειτουργεί η
τράπεζα χρόνου έτσι ώστε
να εξυπηρετούνται καλύ-
τερα οι σκοποί της αλλά
και οι ιδιαίτερες ανάγκες
της. Βασική αξία που χαρα-
κτηρίζει όλες τις τράπεζες
χρόνου είναι οι αχρήματες
συναλλαγές και η αμεσοδη-
μοκρατική διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ