ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08152020

Παρ, 14 Αυγ 2020 10am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Οι επτά κατηγορίες δικαιούχων, όλα τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες

Επτά κατηγορίες συμπολιτών θα έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη στον Δήμο Χαλκίδας από τον ερχόμενο Φεβρουάριο σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών: άποροι, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Ο "ΕΤ" δημοσιεύει σήμερα όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να υπάρξει πλήρης και σωστή ενημέρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Χαλκιδέων (Ληλαντίων και  Μεγασθένους 2ος όροφος)  και στις κατά τόπον Δημοτικές Ενότητες από 1/2/2019 έως 31/3/2019.
Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:
1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973 με θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Πολύτεκνοι θεωρούνται: «πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων» (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Πολύτεκνοι
επίσης είναι:
α)Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β)Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ)Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ)Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i)τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii)τα άρρενα ανήλικα
iii)σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv)ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα
Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και
γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.
4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κλπ).
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους.
6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
7. Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29) θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που καθορίστηκαν με την ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 και συγκεκριμένα στα άρθρα 1 έως 5.

Δικαιολογητικά κατάθεσης:
Οι δικαιούχοι της ανωτέρω μείωσης αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους οίκησή τους της κυρίας μονίμου κατοικίας τους που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων και θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πλέον του αντίστοιχου αποδεικτικού ιδιότητάς τους (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και:

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
2. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ
3. Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (προηγούμενου φορολογικού έτους).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης
7. Φωτοτυπία ταυτότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ